0  vare(r) i kurven  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK
Vilkår

Nedenstående alm. salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Fremtiden Staldinventar A/S. 

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Fremtiden Staldinventar A/S. 

Vi ombytter gerne lagervarer, men det skal ske inden for 14 dage.
Bestilte producerede standardvarer på standardmål, køber ønsker skal tages retur,
krediteres kun med 50% af værdien.
Bestilte producerede kundetilpassede varer på specialmål tages ikke retur.

For varer, der skal produceres, vil der blive fremsendt en særkildt ordrebekræftelse,
som informerer om leveringstiden.

Leveringstiden for lagervarer er normalt 1-3 dage.

Vi skal have modtaget betalingen, før vi kan sende varerne til dem.

Levering af varer fra Fremtiden Staldinventar A/S anses for sket, når forbrugeren har fået
varen udleveret.

Såfremt kunden ønsker ordren opdelt i en til flere delleveringer, påhviler de ekstra transportomkostninger kunden,
som vil blive faktureret herfor.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Fremtiden Staldinventar A/S' side, er denne af vejledende art.  Leveringstidspunkt og transport Levering af varer fra Fremtiden Staldinventar A/S anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Leveringstiden kan variere. 

Risikoen for varer købt af Fremtiden Staldinventar A/S overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Fremtiden Staldinventar A/S, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Fremtiden Staldinventar A/S.

Du kan ved forbrugerkøb som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Fremtiden Staldinventar A/S har stillet dig i udsigt. I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med Bankoverførsel. Alle priser  i webshoppen er inkl. Moms. Det kan dog vælges i menuen at få priserne vist ekskl. moms. Ved forbrugerkøb yder Fremtiden Staldinventar A/S 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. 

Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Anvendelsesområde:
Nedenstående alm. salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget
ved skriftlig aftale mellem parterne.

Tegninger, beskrivelser m.m.:
Alle oplysninger om dimensioner, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, billedmaterialer, prislister, webshop, hjemmeside m.m. er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftelig aftale.

Tilbud:
Tilbud fra sælger, der ikke angiver særlig acceptfrist, er bindende i 4 uger fra tilbuddets afgivelse, dog med forbehold for told, kurs- eller afgiftsændringer. Medmindre andet er anført, er tilbudsprisen altid excl. montering, fragt og moms.

Ordrer:
Køberens ordrer er først bindende for sælgeren, når skriftelig ordrebekræftelse foreligger.

Levering:
Levering sker ab fabrik, med mindre andet fremgår af skriftlig aftale mellem parterne.
Medmindre køber selv foranstalter afhentning eller giver nærmere instruks, er sælger fritstillet vedr. forsendelsesmåde.
Forsendelse sker under alle omstændigheder for købers regning og risiko.

Leveringstid:
Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drifkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor sælgers kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering vil til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da sælger har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra køberen, herunder godkendelse af eventuelle fremsendte tegninger. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.
Såfremt der opstår forsinkelser af andre årsager end foran nævnt, berettiger det dog ikke køber til at hæve handelen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod sælger, medmindre forsinkelsen for køber må betragtes som væsentlig, og sælger herefter ikke har foretaget levering senest 14 dage efter at have modtaget skrifteligt påkrav herom fra købers side.

Betaling:
Har køberen angivet flere ordrer og skal betaling ske særskildt for hver af disse, vil forsinkelse med betaling af én ordre give selskabet ret til at standse udførelsen af de andre ordrer og kræve sikkerhedsstillelse for alle ordres betaling. Kan fornøden sikkerhed ikke stilles straks efter påkrav, er sælger berettiget til at hæve samtlige køb.
Ved salg med ejendomsforbehold anvendes indbetalte beløb først til afskrivning på evt. fordringer hidrørende fra reparationer af det solgte, eller andre foranstaltninger vedr. dette. I øvrigt anvendes indbetalte beløb generelt først til afskrivning på påløbne renter og omkostninger, og derefter til afskrivning på hovedstolen.

Ejendomsret:
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt betalt.

Mangelansvar:
Sælger kan ikke, efter 12 månder fra det solgtes levering gøres ansvarlig for mangler ved det solgte. Ved salg med forbehold af ejendomsretten til det solgte, er køber - indtil ejendomsretten overgår til ham, - pligtig i enhver henseende at behandle de solgte effekter på forsvarlig vis, - at vedligholde disse samt til, for egen regning, at holde effekterne såvel brand- som tyveriforsikret til disses fulde værdi.
Køber er ikke berettiget til, forinden ejendomsretten er overgået til ham, at overlade brugen eller besiddelsen af de solgte effekter, hverken helt eller delvist, til andre. Sælger har iøvrigt sædvanlig afhjælpningret- og pligt, i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. Købers rettigheder, for at gøre misligholdelsebeføjelser gældende, er med nærværende udtrykkelig begrænset, således at køber, udover at kræve sædvanlig afhjælpningsret, ikke kan gøre andre misligholdelesebeføjelser gældende,- det være sig i form af ophævelse af handlen, forholdsmæssigt afslag eller erstatning for hverkan direkte eller indirekte tab (driftstab, avancetab eller andet).
For forbrugerkøb gælder lovgivningen almindelige regler.

Reklamation:
Umiddelbart i forbindelse med leveringen påhviler det køberen at foretage en grundig undersøgelse af det leverede. Såfremt køber ved denne undersøgelse konstaterer mangler, er han forpligtigtet til omgående at reklamere herover, og han kan ikke senere påråbe sig sådanne mangler, der burde være konstateret ved den pågældendes undersøgelse. Ved evt. senere konstatering af andre mangler skal køber straks give sælger skriftlig besked herom, idet sælgerens mangelansvar ellers bortfalder.

Produktansvar:
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det ifølge dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.
Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, som indtræder efter det solgte er overgået til køber. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af køberen eller produkter, hvori disse indgår. Sælgers samlede ansvar vil pr. skade aldrig kunne overstige 1 million kr. inkl. renter og omkostninger, for personskade eller skader på fast ejendom eller løsøre.
Sælger er ikke ansvarlig for inddirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab.
I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til at holde sælger skadeløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden derom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst med en af dem på grundlag af den skade, som påståes forårsaget af det solgte. Uanset det ovenfor anførte, kan sælgers ansvar ingensinde gå ud over, hvad der følger af den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark.

Værneting m.v.
Alle tvistigheder og uoverensstemmelser vedrørende aftaler, hvor disse leveringsbetingelser er gældende afgøres af de almindelige domstole på grundlag af dansk rets almindelige regler, medmindre leveringsbetingelserne fastsætter afvigende regler herfra. Som værneting anvendes retten i den retskreds, hvor sælgeren bor.